Etudes Et chantiers Espace Central – ECEC

V kraji Auvergne, má 38 % zamestnancov vo veku do 35 rokov vyššie vzdelanie, ako je požadované na pracovnom mieste, na ktorom sú zamestnaní, čo je o 3 body viac ako je priemer za celé metropolitné Francúzsko (mimo zámorských území). Na túto situáciu doplácajú tí, ktorým chýba vyššie vzdelanie, ale ktorí by sa mohli uchádzať o tie pracovné miesta, ktoré obsadili ľudia s diplomom. Mladí Auvergnanci bez vzdelania majú takto viac problémov začleniť sa na trh práce ako je priemer.

Výzvou je teda pomôcť, poradiť týmto mladým ľuďom v procese návratu do vzdelávania a získať doklad o vzdelaní, v súlade s prioritami vzdelávania, ktoré uznala Európska únia, ktorá požaduje, aby do roku 2020 bola miera mladých ľudí, ktorí predčasne ukončili školskú dochádzku, sa priblížila k 10%. Jedná sa o pomoc pre každého takéhoto mladého človeka, ktorý opustil školu predčasne pri stanovení jeho cieľov a potom pri zaangažovaní sa v procese opätovného návratu, pričom mu treba ponúknuť riešenia primerané jeho potrebám a jeho schopnostiam.

K tomu je možné mobilizovať širokú škálu pedagogických a výchovných riešení, ktoré umožnia zvýšenie úrovne kvalifikácie a prípravy na získanie dokladu o vzdelaní. Riešenia sa týkajú buď ponuky vzdelávania v klasickej trvalej príprave na budúce povolanie alebo inovatívnych opatrení určených pre predčasných „odídencov“ zo školy.

Práve v tomto poslednom spomínanom rámci bola do praxe zavedený návrh/projekt výučby na stavenisku. Okrem svojej dimenzie nadnárodnej, európskej spolupráce, sa tento projekte zameriava na využití tejto výchovnej metódy na «stavenisku škole», špeciálne určenej pre mladých študentov vo veku od 16 do 18 rokov, kde hrozí riziko predčasného ukončenia školskej dochádzky. Zámerom je pridať takto nové pedagogické operatívne riešenie, do ponuky regionálnych iniciatív, ktoré už fungujú.

ECEC, ktorá vyšla z národného združenia études et chantiers, založeného v roku 1962, sa v kraji Auvergne usadila v roku 1979. Každoročne realizuje 25 «stavenísk» v rôznych lokalitách vidieckych alebo mestských. V súčasnej dobe má 120 zamestnancov, z toho 30 na trvalý úväzok, ku ktorým sa každoročne pripojí asi 15 dobrovoľníkov alebo stážistov.

Združenie ľudového vzdelávania études ET chantiers sa prejavuje ako podnik sociálnej a solidárnej ekonomiky (SSE) a pracuje na transformácii človeka prostredníctvom územného rozvoja!
Člení výučbu na stavenisku na viacero politík činnosti (začleňovanie prostredníctvom hospodárskych aktivít, medzinárodné dobrovoľníctvo, európska spolupráca …), od miestneho k medzinárodnému!
Združenia má povolanie ponúknuť územiu Massif central hospodársku inovatívnu alternatívu, sociálneho záujmu.

ECEC overuje v súčasnej dobe iné varianty výučby na stavenisku, aby umožnila mladým ľuďom, ktorí sú na ceste vylúčenia ale už sa ocitli mimo spoločnosti, aby sa oboznámili so svetom práce (tímová práca, reálna výroba, nadobudnutie/naučenie sa zručnostiam), pričom môžu profitovať z primeraného vzdelávania alebo poradenstva. Združenie vytvára v tomto duchu nové partnerstvá, ktoré sa zameriavajú predovšetkým na zakladanie podnikov v SSE, v duchu profesijných odvetví, ktoré plnia potreby daných regiónov (kultúrne a stavebné dedičstvo, životné prostredie, sociálny sektor,…). Cieľom toho postupu začleňovania je, aby stážisti mali v rukách všetky tromfy, aby mohli získať pracovné miesto, ktoré im vyhovuje a ktoré ich motivuje, aby sa teda vzdelávali, našli si prácu, zúčastnili sa mobility,….
http://etudesetchantiers.org/espace-central

 

M-PROMEX, s.r.o.

Spoločnosť M-PROMEX, s.r.o sídli v Kysuckom Novom Meste, ktoré je okresným mestom a sídlom subregiónu dolné Kysuce (ktorý je súčasťou Žilinského kraja). Región Kysuce sa nachádza na severe Slovenska a susedí s Poľskom a Českou republikou.
Pre Kysuce je charakteristická jedna z najnižších úrovní vzdelania v porovnaní s inými regiónmi a celoslovenským priemerom. Podľa prieskumov, ktoré realizoval úrad práce v kraji, nezamestnaní s nízkou úrovňou vzdelania nie sú motivovaní pracovať na svojom vlastnom rozvoji. M-PROMEX vďaka svojim skúsenostiam dospel k rovnakému konštatovaniu. Mladí ľudia, ktorí príliš skoro opustili školský systém a sú bez akejkoľvek kvalifikácie, nemohli nadobudnúť kompetencie a zručnosti, rozvíjať svoje všeobecné schopnosti prostredníctvom vzdelávania alebo účasti na programoch prípravy na aktívny život alebo život v združení alebo sa zúčastňovať vzdelávacích kurzov, ktoré by mohli pozitívne ovplyvniť ich šancu nájsť si zamestnanie.

Spoločnosť M-PROMEX je výrobná spoločnosti so sociálnou orientáciou, ktorá ponúka aj služby. Sociálna orientácia je vyjadrená pomocou pri hľadaní zamestnania pre ľudí, ktorí majú rôzne problémy (ľudia so zdravotným postihnutím, ženy, mladí ľudia) a prostredníctvom realizácie projektov určených pre znevýhodnené skupiny obyvateľov (projekty vzdelávania a poradenstvo v sociálnej a profesijnej integrácii).

Spoločnosť má dve oddelenia:

 1. dve chránené dielne (výroba textilných produktov, počítačové spracovanie údajov) kde sú zamestnaní predovšetkým ľudia so zdravotným postihnutím. Medzi 22 pracovníkmi spoločnosti je 15 zamestnancov so zdravotným postihnutím.
 2. oddelenie rozvoja ľudských zdrojov zamerané na tvorbu a realizáciu projektov vzdelávania a poradenstva pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

www.mpromex.sk

 

Comité Européen de Coordination CEC = Európsky koordinačný výbor

V Belgicku, podniky vzdelávania prostredníctvom práce (Valónsko) a vzdelávacie pracovné dielne (Brusel) zabezpečujú vzdelávanie v reálnej situácii na pracovisku, na stavenisku alebo v dielni a to pre stážistov, ktorí majú problémy s umiestnením na trhu práce. Tieto podniky im ponúkajú individuálne poradenstvo.
Avšak, v poslednej dobe registrujeme narastajúci počet mladých dospelých ľudí, ktorí opúšťajú predčasne školskú dochádzku, pre ktorých sú charakteristické spôsoby kognitívnej organizácie poznačené využívaním počítačov a nových médií. Ich kognitívne fungovanie sa líši od dospelej populácie a dokonca aj d fungovania mladých spred niekoľkých rokov. Okrem toho, títo mladí prišli na trh práce v sociálno-ekonomickom kontexte, ktorý je veľmi odlišný, ktorý zasahuje do ich vzťahu so svetom práce. Napriek faktu, že v Belgicku subjekty už začali nanovo premýšľať o výučbe na stavenisku, ako k alternatíve pre predčasné ukončenie školskej dochádzky, tento postup nie je ešte ukončený a potrebuje byť hlbšie prepracovaný, obohatený o nové alebo obnovené účinné praktiky.
Miera PUŠK (predčasného ukončenia školskej dochádzky) pozorovaná od roku 2000 sa v Belgicku nachádza v európskom priemere.

Avšak táto miera vypočítané pre Belgicko vykazuje značné rozdiely medzi regiónmi. Práve v kraji Brusel – hlavné mesto je situácia najznepokojujúcejšia: miera PUŠD je výrazne vyššia ako celoeurópsky priemer a klesla z 20,7 % v roku 2000 na 18,9 % v roku 201. Belgicko sa zaviazalo dosiahnuť v roku 2020 mieru PUŠD na úrovni 9,5 %.

Do tohto kontextu zapadá aj pôsobenie CEC. Predmetom činnosti Európskeho koordinačného výboru je vytvárať partnerstvá a európske projekty medzi jednotlivými organizáciami, ktorých poslaním je predovšetkým na regionálnej úrovni, sociálna a profesijná integrácia nízko kvalifikovaných skupín populácie na trh práce, pričom im poskytujú súbor kompetencií (odborných, správanie sa,…), vzdelávanie, pracovné skúsenosti v súlade s potrebami podnikov a trhu práce. CEC združuje 22 členov, ktorí zastupujú približne 850 zdužení (odborné školy, vzdelávacie centrá, podniky vzdelávania prostredníctvom práce, družstvá a sociálne podniky, ….) zo 14 členských krajín Európskej únie. CEC má viac ako 18 ročné skúsenosti s riadením, koordináciou a šírením výsledkov európskych projektov (rovnosť príležitostí, Progress, celoživotné vzdelávanie, Daphne) a je referenčnou sieťou pre partnerské zariadenia pri realizácii iniciatív propagácie na európskej úrovni v oblasti odborného vzdelávania a začleňovania mladých ľudí s nízkou kvalifikáciou.
www.cecasbl.org

 

N.KLEISOURA-I.TSIRONIS & SIA OE – KEK NEO THETIKO

KEK NEO THETIKO sa nachádza v ekonomicky aj sociálne znevýhodnenej oblasti Grécka. Na území regiónu je vysoká miera nezamestnanosti (pričom miera nezamestnanosti mladých ľudí je vyššia ako celková miera nezamestnanosti) a vysoké zastúpenie prisťahovalcov. V minulosti bol kraj Epire centrom remeselníkov pracujúcim s kameňom a stavajúcim stavby suchou technikou (bez použitia malty), ktorí vytvorili obdivuhodné diela v celok regióne a aj za jeho hranicami. Využitie kameňa v stavebníctve a pri renováciách stavebného dedičstva je dnes nosnou aktivitou, z dôvodu predovšetkým turistického potenciálu a noriem týkajúcich sa architektúry v niektorých obciach zapísaných na zoznam štátom chránených pamiatok.

V tomto kontexte by stredisko KEK v súčasnej dobe rado zachovalo tieto zručnosti a vyškolilo mladých ľudí v povolaniach a technikách stavieb zo suchého kameňa, čo by umožnilo vybaviť ich jednak technickými kompetenciami ktoré im umožnia vstup na trh práce a jednak zachovať kultúrne a architektonické dedičstvo regiónu.

Stredisko odborného vzdelávania KEK NEO THETIKO pôsobí v oblasti celoživotného odborného vzdelávania a má celkovo k dispozícii kapacitu vzdelávania pre 150 osôb.

Jeho hlavnými činnosťami sú:

 • plánovanie a tvorba vzdelávacích a školiacich programov a certifikovanie vzdelávacích modulov
 • valorizácia ľudských zdrojov (stredný manažment, učitelia, administratívni a technickí pracovníci)
 • spolupráca s dynamickými podnikmi v regióne v diagnostike potrieb trhu práce a vzdelávacích potrieb pre nezamestnaných
 • realizácia štúdií a výskum v oblasti vzdelávania a školení
 • ponuka odborných rád pre organizácie a podniky z verejného aj súkromného sektora
 • využívanie nových technológií pre tvorbu moderného prostredia vo vzdelávaní a školeniach

www.kekneothetiko.gr

 

CEFAL EMILIA ROMAGNA SOCIETA’ COOPERATIVA

CEFAL je centrum odborného vzdelávania, ktoré bolo založené v roku 1972. Jeho 3 zariadenia (2 v provincii Ravena a 1 v provincii Bologna) sú akreditované krajom Emilie-Romagne a disponujú certifikovaným systémom riadenia kvality podľa medzinárodnej normy UNI EN ISO9001.

Jeho poslaním je podporovať integrálny rozvoj človeka a podpora inkluzívneho, solidárneho a trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti prostredníctvom pôsobenia v sektore vzdelávania a sociálnej inklúzie, ktoré sú otvorené sociálnym a flexibilným menám vzhľadom na objavujúce sa nové potreby regiónu (mladí ľudia a ich rodiny, dospelí, inštitúcie, hospodársky a výrobný systém, súkromné sociálne organizácie,….).
Od roku 1994 stredisko tvorí a implementuje projekty v spolupráci s inými krajinami EÚ, Balkánu, východnej Európy, južného Stredomoria (od roku 2010 aj s Mexikom), kde nadviazal vzťahy s verejnými aj súkromnými organizáciami pre aktivity spoločného rozvoja modelov a inovatívnych opatrení, výmenu príkladov dobrej praxe/inovácií/skúseností vo vzdelávaní, sociálnej inklúzii a v miestnom rozvoji v širokom zmysle slova. Historicky najdôležitejšie sektory činností, ktoré CEFAL rozvíja sú vzdelávanie mladých (predovšetkým vo veku 15-18 rokov) a vzdelávanie a sociálna inklúzia v zložitých predmetoch (pre všetky vekové kategórie). Vzdelávacie aktivity CEFALu sú charakteristické výučbovými metódami, ktoré sa v širokej miere odvolávajú na metódy duálneho učenia (alternácia teórie a praxe), učením prostredníctvom nadobúdania praktických skúseností, v prvom rade formou učňovského školstva, stáží, skúseností s prácou v širokom zmysle slova a od roku 2011 aj prostredníctvom riadenia vzdelávacieho podniku (didaktická reštaurácia otvorená pre verejnosť).
Prostredníctvom svojich 3 úradov v Bologni, Faenze a Lugu (RA), ponúkne CEFAL každoročne okolo 20 vzdelávacích programov IEFP (dvojročné kurzy pre naplnenie práva – povinnosti výchovy a vzdelávania v odbornom vzdelávaní) s celkovým počtom asi 400 absolventov.

Treba zdôrazniť integrovaný prístup regiónu CEFALu, ktorí sa tlmočí prostredníctvom dlhodobej spolupráce s inštitúciami a podnikmi v regióne a v širokom medzinárodnom partnerstve.
CEFAL má kontakty/spolupracuje s rôznymi sieťami ako je:

 • CEC (Comité Européen de Coordination = Európsky koordinačný výbor), európska sieť skladajúca sa z22 organizácií zastupujúcich okolo 850 organizácií (ziskové aj neziskové organizácie, podniky, samospráva, vzdelávacie centrá, sociálne družstvá,…) v 14 členských štátoch EÚ.
 • Združenie ORIUS, pričom jedným z jeho zakladateľov je aj CEFAL (propagované v projekte Leonardo da Vinci, prenos inovácií), sa pričlenilo k RREUSE, európska tematická sieť recyklácie/opätovné využitie odpadov
 • ENSIE (European Network for Social Integration Enterprises – európska sieť prechodu pre podniky)
 • AIMFR (Medzinárodné združenie rodinného hnutia na vidieku): svetová sieť združení, ktoré riadia školy – v rodine alebo
 • vzdelávacie strediská uplatňujúce alternatívne metódy výchovy a vzdelávania, zvyčajne vo vidieckom kontexte.

Autorita disponuje pracovníkmi, ktorí majú desať rokov skúseností v sústavnej príprave na povolanie mladých ľudí.

CEFAL spolupracuje s organizáciou Scuola Centrale Formazione (SCF), neziskovou organizáciou, ktorá má 45 členov a riadi približne 95 stredísk odborného vzdelávania, nachádzajúcich sa v 11 krajoch na severe,, strede a juhu Talianska.
www.cefal.it

 

Études ET chantiers Corsica (člen Národného zväzu études ET chantiers (UNAREC)

Toto združenie zakladá svoj projekt na ľudovom vzdelávaní a sociálnej a solidárnej ekonomike a opiera ho základné hodnoty, ktorým dáva zmysel prostredníctvom svojej činnosti a prostredníctvom spôsobu, ako ju predkladá: prednostné postavenie ľudských bytostí, čas venovaný učeniu skoncipovaný tak, aby poslúžil uvedomenie si individuálnej potenciálnosti, stretávanie sa, solidarita, podelenie sa a rešpekt sú jadrom pracovných dielní a podniknutých stavenísk, prijatie zodpovednosti v spoločnom projekte, otvorenosť voči svetu kvôli celkovej vízii a podelenie sa o skúsenosti, možnosť komunikovať, hodnotiť sa, uvažovať a podnikať pre každého muža a ženu, občianska aktivita v rozvoji vlastného prostredia.
Združenie prispieva každodenne na Korzike predovšetkým k podpore začlenenia ľudí, ktorí sú bez práce, tým, že im stojí po boku pri ochrane, vytváraní, spravovaní, zachovaní a valorizácii kultúrneho dedičstva daného regiónu. Vo svojom pôsobení uprednostňuje združenie alternatívne postupy, ktoré overujú v praxi výučbu na stavenisku/pracovisku v prospech populácie mladých ľudí, ktorí prerušili školskú dochádzku alebo predčasne ukončili školskú dochádzku a ktorí sa čoraz viac vzďaľujú od zamestnania.
www.ec-corsica.eu

Université de Bologna
Neothetiko
Mpromex
Etudes et chantiers Corsica
Etudes et chantiers central
Erasmus+
Cefal
CEC

 

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.