Čo je projekt «Pédagogie de Chantier» ?

Európska únia stanovila v rámci stratégie rastu do roku 2020 ambiciózne ciele, ktoré by do roku 2020 chcela dosiahnuť v oblasti zamestnanosti, inovácií, vzdelávania a sociálnej inklúzie.

Projekt, ktorý zapadá do týchto cieľov, je určený pre lektorov a ľudí s rozhodovacími právomocami. Navrhuje vyškoliť v pedagogike na pracovisku, v pedagogickom postupe, kde je skĺbená dimenzia «vzdelávania» s dimenziou «produkcie» premietajúca sa v rámci opatrení odborného vzdelávania alebo opatrení začlenia prostredníctvom ekonomických aktivít. Cieľom je umožniť mladým dospelým ľuďom, ktorí sú trvalo vylúčení z trhu práce, nielen opätovne si nájsť zamestnanie, ale začleniť ich aj do spoločnosti.

Každoročne sa totiž mnoho mladých dospelých Európanov, ktorí «predčasne opustili» školský systém ocitá bez perspektívy profesijného uplatnenia sa. Výučba na pracovisku/stavenisku vytvára skutočnú alternatívu pre mladých dospelých ľudí, ktorí predčasne opustili školu a vytvára skvelú príležitosť zapojiť sa do im prispôsobeného procesu začlenenia.

Viac informácií

Université de Bologna
Neothetiko
Mpromex
Etudes et chantiers Corsica
Etudes et chantiers central
Erasmus+
Cefal
CEC

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.