Τι είναι το έργο «Pédagogie de Chantier (κατάρτιση στο εργοτάξιο)»

Στο πλαίσιο για την αναπτυξιακή στρατηγική Ευρώπη 202, η Ευρωπαϊκή Ένωση καθόρισε φιλόδοξους στόχους από τώρα μέχρι το 2020 στους τομείς της απασχόλησης, της καινοτομίας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης.

Το έργο τοποθετείται στη σύγκλιση των στόχων και απευθύνεται στους εκπαιδευτές και στους αρμόδιους για τη λήψη των αποφάσεων. Προτείνει μια κατάρτιση στο εργοτάξιο, μια εκπαιδευτική διαδικασία που συνδυάζει τη διάσταση της «κατάρτισης» με τη διάσταση της «παραγωγής» και τοποθετείται στο πλαίσιο των μέσων της επαγγελματικής κατάρτισης ή των μέσων της ένταξης μέσω της οικονομικής δραστηριότητας.

Στόχος είναι να δοθεί η ευκαιρία σε νέους ενήλικες με μακροχρόνια ανεργία, όχι μόνο να ξαναβρούν μια απασχόληση, αλλά και να επανενταχθούν κοινωνικά.


Université de Bologna
Neothetiko
Mpromex
Etudes et chantiers Corsica
Etudes et chantiers central
Erasmus+
Cefal
CEC

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής επιτροπής.