Τι είναι το έργο «Pédagogie de Chantier (κατάρτιση στο εργοτάξιο)»

Στο πλαίσιο για την αναπτυξιακή στρατηγική Ευρώπη 202, η Ευρωπαϊκή Ένωση καθόρισε φιλόδοξους στόχους από τώρα μέχρι το 2020 στους τομείς της απασχόλησης, της καινοτομίας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης.

Το έργο τοποθετείται στη σύγκλιση των στόχων και απευθύνεται στους εκπαιδευτές και στους αρμόδιους για τη λήψη των αποφάσεων. Προτείνει μια κατάρτιση στο εργοτάξιο, μια εκπαιδευτική διαδικασία που συνδυάζει τη διάσταση της «κατάρτισης» με τη διάσταση της «παραγωγής» και τοποθετείται στο πλαίσιο των μέσων της επαγγελματικής κατάρτισης ή των μέσων της ένταξης μέσω της οικονομικής δραστηριότητας.

Στόχος είναι να δοθεί η ευκαιρία σε νέους ενήλικες με μακροχρόνια ανεργία, όχι μόνο να ξαναβρούν μια απασχόληση, αλλά και να επανενταχθούν κοινωνικά.


Πράγματι κάθε χρόνο, πολλοί ενήλικες νέοι ευρωπαίοι, αφού έχουν εγκαταλείψει το εκπαιδευτικό σύστημα, βρίσκονται χωρίς επαγγελματική προοπτική. Τα εργοτάξια αποτελούν εναλλακτική πρόταση για τη σχολική διαρροή των νέων και προσφέρουν μια εξαιρετική ευκαιρία να ξεκινήσει κάποιος την κατάλληλη διαδρομή ένταξης.

Το διακύβευμα αυτού του έργου είναι κυρίως η ανάπτυξη εργαλείων του τύπου ενότητα κατάρτισης «επαγγελματική κατάρτιση με τη μέθοδο της εκπαίδευσης στο εργοτάξιο», η προώθηση και η ανάπτυξη αυτής της εφαρμοσμένης εκπαιδευτικής μεθόδου προς δομές και οργανισμούς που θα μπορέσουν να υλοποιήσουν και να προτείνουν αυτό το είδος της εκπαίδευσης στο πλαίσιο των μηχανισμών ένταξης που απευθύνονται σε νέους ενήλικες οι οποίοι βρίσκονται σε αποκλεισμό σε σχέση με την αγορά εργασίας.

Μέσω αυτού του έργου θα επιχειρηθεί ανάδειξη των προσπαθειών που γίνονται γύρω από τις έννοιες της εκπαίδευσης στο εργοτάξιο και της εκπαίδευσης πάνω σε έργο που υλοποιείται, ως παράγοντας ενεργειών κοινωνικής ένταξης, θα επιχειρηθεί να γίνει εμπλουτισμός των προσεγγίσεων και των μεθόδων που υπάρχουν στο εταιρικό σχήμα, να γίνει ανταλλαγή εμπειριών πάνω σε εξειδικευμένους μηχανισμούς κατάλληλους για το θέμα της σχολικής διαρροής να εντοπισθούν και να αναδειχθούν οι καλές πρακτικές.


Université de Bologna
Neothetiko
Mpromex
Etudes et chantiers Corsica
Etudes et chantiers central
Erasmus+
Cefal
CEC

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής επιτροπής.