1. Υπάρχουσα κατάσταση
  2. Καταγραφή
  3. Ενότητα κατάρτισης
  4. Εργαλειοθήκη προτάσεων
  5. Εργαλειοθήκη μέσων ευαισθητοποίησης
  6. Διαφορά

 


 

 

 

1. Υπάρχουσα κατάσταση

ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 01

 


 

 

 

2. Καταγραφή

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

 


 

 

 

3. Ενότητα κατάρτισης

 


 

 

 

4. Εργαλειοθήκη προτάσεων

 


 

 

 

5. Εργαλειοθήκη μέσων ευαισθητοποίησης

Vidéos : url-youtube-channel-pedagogie-de-chantier

 


 

 

 

6. Διαφορά